Thư mời nhập học của Trường Morya Federation

Trường Morya Federation vừa có thư mời các bạn có nguyện vọng học hỏi về Huyền Linh học tham dự các chương trình của Trường. Thư do GS Michael D. Robbins, Hiệu Trưởng của Trường gởi và chúng tôi xin trích dịch lại ở đây. Năm học thứ 10 sẽ khai giảng trong vài ngày nữa (ngày 21/12/2017).

****************************************

THÔNG BÁO

Bạn thân mến, đó không phải là lúc để làm sâu sắc thêm kiến thức huyền linh học tinh thần của bạn bằng cách gia nhập Liên Đoàn Morya Federation? Chỉ còn bảy năm và vài tháng nữa  cho đến kỳ Wesak năm 2025, thời điểm mà như Chân sư Tây Tạng đã nói với chúng ta, “rất có thể sẽ thiết lập giai đoạn đầu tiên của sự hiển lộ của Thánh Đoàn” (Externalization of the Hierarchy, trang 530). Chúng ta cũng được bảo cho biết rằng từ ngày đó, và tiếp theo sau, phần mới thứ ba của giáo lý của Chân sư Tây Tạng sẽ ra đời. Nhiệm vụ của chúng ta là thu thập và ứng dụng Giáo Lý Tuyệt vời mà chúng ta đã có được cho đến ngày nay!

Chúng tôi bắt đầu năm thứ 10 vào ngày 21 tháng 12 năm 2017. Vì vậy, thời gian còn rất ngắn và cơ hội là lớn.

Có rất nhiều điều tôi có thể nói và đã nói trong chín năm qua, bây giờ đã hoàn thành, trong đó Liên đoàn Morya (Sự mở rộng Internet của Đại học Seven Rays) đã tồn tại, nhưng tôi chỉ đơn giản gợi ý rằng, đừng chậm trễ nếu bạn chưa phải là một thành viên, bạn hãy vào trang web www.moryafederation.com và đọc về các chương trình rộng rãi của chúng tôi, trong nỗ lực tiếp cận Chương Trình Giảng Dạy cho các Trường Tham Thiền Dự Bị mà Chân sư Tây Tạng đã nêu ra trong quyển Thư về Tham Thiền Huyền môn.

Khi bạn nghiên cứu ba đơn theo học có sẵn cho bạn, bạn sẽ có một ý tưởng về chương trình mà bạn nên tham gia vào. Nếu bạn hoàn toàn mới trong việc tham thiền huyền linh, thì chương trình Thiền Cơ Bản là chương trình dành cho bạn. Nếu bạn có chút quen thuộc với tham thiền huyền môn và muốn tiếp xúc sâu hơn với Tâm Lý Học Nội môn, thì Great Quest là chương trình dành cho bạn. Nếu bạn đã là sinh viên của Chân sư Tây Tạng và của Thông Thiên Học, thì Quest Universal sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn.

Chúng tôi linh hoạt trong cách tiếp cận của chúng tôi và tùy theo hoàn cảnh trong cuộc sống của họ, sinh viên có thể tham gia vào các chương trình bán thời gian, bởi vì chúng được giảm cường độ và mất một ít thời gian dài hơn để hoàn thành. Chúng tôi cố gắng đáp ứng nhu cầu của bạn ngay cả khi bạn cố gắng hấp thụ chương trình Học vấn rất phong phú mà Liên đoàn Morya cung cấp.

Vì vậy, bạn thân mến, đừng ngần ngại. Minh triết Ngàn Đời là một phần của sự cứu rỗi tâm thức của con người. Sự phổ biến và đồng hóa rộng rãi của nó là một phần của Thiên Cơ. Tầm quan trọng của nó khó có thể được phóng đại.

Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng viết thư cho tôi hoặc cho các giảng viên được liệt kê dưới đây. Vui lòng bao gồm cả ba địa chỉ email trong bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có.

Chúng tôi chân thành mong được làm việc với bạn, trên con đường trở thành công cụ phụng sự tốt hơn cho việc sử dụng của Thánh đoàn của hành tinh chúng ta.

Với Tình thương và nhiều Ơn Phước,

Michael Robbins

Giám Đốc: Morya Federation; Chủ Tịch: University of the Seven Rays and Seven Ray Institute

 

Ghi chú: Đơn Xin Theo Học download ở đây

 

ANNOUNCEMENT: 
Friends, is it not time to deepen your knowledge of spiritual occultism by joining the Morya Federation? Only seven years and a few months remain until Wesak 2025, when, the Tibetan tells us, “the date in all probability will be set for the first stage of the externalisation of the Hierarchy.” (Externalisation of the Hierarchy, 530). We are also told that from that date, and following, the new and third instalment of the Tibetan’s Teaching will forth. Ours is the task of assimilation and application of the magnificent Teaching we have been thus far given!

We begin our 10th Year on December 21st 2017. So, time is short and the opportunity great.

There is so much I could say, and have been saying over the nine years, now completed, in which the Morya Federation (the Internet Extension of the University of the Seven Rays) has been in existence, but I simply suggest that, without delay if you are not yet a member, you go to www.moryafederation.com and read about our extensive offerings which are an attempt to approximate the Curriculum for the Preparatory Schools of Meditation which the Tibetan has given in Letters on Occult Meditation.

As you study the three types of applications available to you, you will get an idea of program which you should enter. If you are entirely new to occult meditation, then Meditation Quest is the program for you. If you are somewhat familiar with occult meditation and want an in-depth exposure to Esoteric Psychology, then Great Quest is the program for you. If you are already a student of the Tibetan and of Theosophy, then Quest Universal will meet your needs.

We are flexible in our approach and according to circumstances in their lives, students can take on full programs of programs, because they are reduced in intensity, take a little longer to complete. We strive to meet your needs even as you attempt to absorb the very rich Curriculum which the Morya Federation offers.

So, friends, do not hesitate. The Ageless Wisdom is part of the salvation of humanity’s consciousness. Its wide distribution and assimilation is part of the Divine Plan. Its importance can hardly be exaggerated.

If you have any questions, please write to me or to the faculty members listed below. Please include all three email addresses in any queries you may have.

We sincerely look forward to working with you, on the way to becoming better instruments of service for the use of the Spiritual Hierarchy of our planet.

With Love and Many Blessings,

Michael Robbins

Director: Morya Federation; President: University of the Seven Rays and Seven Ray Institute

1 Comments

  1. Jupiter Nguyen

    ” Minh triết Ngàn Đời là một phần của sự cứu rỗi tâm thức của con người. Sự phổ biến và đồng hóa rộng rãi của nó là một phần của Thiên Cơ. ”

    Tôi cảm nhận câu nói đó tuyệt đối chính xác , bởi vì chỉ có một cuộc cách mạng duy nhất có ý nghĩa hơn hết , đó là cuộc cách mạng trong tâm thức của con người ( Krishnamutri cũng nhiều lần nhấn mạnh như vậy ) , có như vậy thì con người mới sống hạnh phúc hơn được .

    Vậy thì muốn có cuộc cách mạng đó thì con người phải có kiến thức về tinh thần và về tâm thức của mình . Tôi nghĩ đó chính là lý do mà Đức DK viết ra 18 quyển sách và việc thành lập các trường huyền môn trên thế giới ( tôi nghĩ giáo lý đó phải được xuất phát hoặc lấy ra từ chính Hierarchy thì mới có giá trị ).

Leave Comment