Sự Chết (Phần 4) – Kinh nghiệm Devachan

Tôi muốn nêu ra rằng việc thực hiện một cách có ý thức thuật loại bỏ, cũng như việc hiểu biết tiến trình và mục đích của nó, chính thực cấu thành trạng thái tâm thức mà các nhà Thông Thiên Học chính thống gọi là devachan. Đã có rất nhiều nhầm lẫn về kinh nghiệm này. Ý tưởng thông thường là sau quá trình loại bỏ thể cảm xúc và thể trí, con người bước vào một loại trạng thái mơ màng (dream state), trong đó y trải nghiệm lại và xem xét các biến cố đã qua dưới ánh sáng của tương lai, và trải qua một thời kỳ yên nghỉ, một loại tiến trình tiêu hóa (digestive process) chuẩn bị cho kiếp tái sinh mới.

Sự Chết (Phần 3) – Nghệ thuật loại bỏ — The Art of Elimination

Đây là phần thứ ba trong loạt bài về sự chết, trích dịch từ quyển Esoteric Healing. Trong bài này, đức DK dạy về những hoạt động của con người tiếp theo sau khi con ngươi bỏ xác và tách khỏi thể dĩ thái. Quá trình tách khỏi thể dĩ thái Ngài gọi là Tiến trình Hoàn nguyên (The Process of Restitution), cát bụi trần gian được trả về kho chất liệu của vũ trụ. Tiến trình tiếp theo bắt đầu từ khi con người sống trong thể cảm xúc của mình và dần dần rủ bỏ thể này.

Sự Chết – Phần 2: Diễn tiến của sự chết – Tiến trình hoàn nguyên (Restitution)

Đây là phần thứ hai của loạt bài viết về sự chết, trích dịch từ quyển Esoteric Healing, trong đó Chân sư DK viết cụ thể hơn về các diễn tiến xảy ra khi một người từ trần. Chúng tôi nghĩ đây là tài liệu vô giá để học hỏi về sự chết. Trong truyền thống tâm linh Tây tạng ta có tác phẩm Tử Thư nói về tình trạng sau chết, hoặc trong Ai Cập ta có Book of the Death. Tuy nhiên những quyển sách này trình bày cái chết dưới ngôn ngữ ẩn dụ, khó hiểu. Trong Esoteric Healing đức DK trình bày rất rõ các giai đoạn của diễn biết sự chết: The Process of Restitution, The Art of Elimination, and The experience of Devachan liên quan đến việc loại bỏ dần dần ba thể của phàm ngã: xác thân và dĩ thái, thể cảm xúc, thể hạ trí.

Sự chết – Phần I: Cứu rỗi từ sự chết

Đây là bài đầu tiên trong loạt bài nói về sự chết, cái mà đức DK gọi là “tiến trình huyền nhiệm mà tất cả hình hài đều phải trải qua”, và thường bị xem như là một kết cục ghê sợ —ghê sợ bởi vì người ta chưa hiểu biết về nó. Bài được trích dịch từ chương Salvation from Death, trong quyển A Treatise on White Magic. Đây là phần tiếp theo của chương Salvation from our thought forms cũng trong quyển A Treatise on White Magic mà chúng tôi đã trích dịch trong một bài trước đây.