Hình tư tưởng – The thought form (Phần 1)

Mỗi tư tưởng con người đều tạo ra một hình tư tưởng xác định, có tính chất riêng. Ông C.W. Leadbeater và bà Annie Besant là những người viết nhiều về các hình tư tưởng đó trong các quyển sách của các vị, như các quyển Cõi Trung giới, Hình tư tưởng … Bài sau đây trích dịch từ quyển