Hào Quang Con Người – 4

Hào quang là một biểu hiện của tính chất bẩm sinh của chúng ta, một chỉ dẫn về các tiềm năng của chúng ta, và một hồ sơ của những kinh nghiệm của chúng ta. Trong trường hợp của một đứa trẻ, hai tính chất đầu tiên có mặt, nhưng tất cả kinh nghiệm đều nằm trong tương lai, và do đó có sự khác biệt lớn giữa hào quang của một người lớn và đứa trẻ nhỏ. T

Hào Quang Con Người – 3

Chương 4 của quyển The Personal Aura
Đã có rất nhiều bài viết về hào quang và cõi trung giới nói chung. Mặc dù có thể hữu ích cho người đọc để có một số hiểu biết về các tài liệu này, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng những mô tả và thông tin xuất hiện trong cuốn sách này là kết quả của kinh nghiệm và khảo sát của chính tôi và không có nguồn gốc từ các nguồn khác.

Hào Quang Con Người – 2

Chương 3 của quyển Hào Quang Con Người (The Personal Aura).
Không có một người nào mà không có cảm xúc. Từ tiếng khóc đầu đời của một đứa trẻ cho đến ánh nhìn lần cuối vào bạn bè và người thân của một người đang từ giã cõi trần, phản ứng đầu tiên của chúng ta với thế giới xung quanh được nhuộm màu cảm xúc.

Cấu Tạo Con Người – Phần 16 – Cái Trí là Kẻ Giết Hại Sự Thật

“Cái Trí là kẻ Giết Sự Thật, vậy Đệ tử hãy tiêu diệt kẻ giết  sự thật đó” là câu nói thường được trích dẫn nhiều trong quyển Tiếng Nói Vô Thanh của bà Blavatsky. Tuy nhiên, ta không nên hiểu câu nói trên theo nghĩa đen và bài bác việc phát triển trí tuệ. Phát triển trí tuệ là một

Cấu Tạo Con Người – Phần 15 – Thể dĩ thái (2)

Thể dĩ thái của con người được cấu tạo bởi vật chất của 4 cõi phụ dĩ thái. Đây là trường hợp đặc biệt, vì thể dĩ thái của các giới khác trong tự nhiên chỉ cấu tạo bởi vật chất của một cõi phụ dĩ thái mà thôi. Chỉ trong giới nhân loại thể dĩ thái được cấu tạo bởi 4 loại dĩ thái khác nhau. Các bạn xem đồ hình sau:

Cấu tạo Con Người -Phần 13 – Thể xác

Trong bài này và các bài tiếp theo, chúng ta lần lượt nghiên cứu ba thể thấp của phàm ngã là thể hồng trần, thể cảm dục và thể hạ trí. Trong khi nghiên cứu về các thể này, chúng tôi sẽ trích dẫn các giảng dạy của các nhà Thông Thiên Học, và từ giáo lý của Chân sư DK. Từ “thể” dùng để dịch chữ “body” trong tiếng Anh, là phương tiện mà con người nột tại (inner man) dùng để hoạt động trên một cảnh giới nào đó. Một số từ khác cũng thông dụng là “vehicle” thường được dịch là dẫn thể hay hiện thể, “sheath” là “lớp vỏ, lớp áo” mà Chân ngã khoác vào khi đầu thai vào cõi trần. Một từ khác là “garment”, “lớp áo.”

Cấu tạo con người – Phần 12 – Bốn lunar lord của Phàm Ngã

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về các Elementals của phàm ngã qua giảng dạy của Ông C.W. Leadbeater và bà Annie Besant. Trong phần giảng lý của hai vị trên, chúng ta cũng học hỏi được những cách để kiểm soát các elemental đó, chủ yếu là kiểm soát tinh linh dục vọng. Điều quan trọng trong phần giảng lý đó là vun bồi đức tính trái ngược của tật xấu mà ta muốn kiểm soát, thay vì suy nghĩ tập trung vào tật xấu đó. Đây là điểm mà nhiều người mới học đạo thường nhầm lẫn. Càng suy nghĩ đến tật xấu thì càng làm cho nó mạnh thêm mà thôi.

Cấu tạo con người – Phần 11 – Ba Tinh Linh (Elementals) của Phàm ngã

Trong bài này, chúng ta đi vào cấu tạo của ba thể của phàm ngã, bao gồm thể trí (hạ trí), thể cảm xúc (cảm dục) và thể hồng trần. Thuật ngữ Thông Thiên Học trước đây gọi là thể hạ trí, thể vía, thể dĩ thái và thể xác. Thể dĩ thái và thể xác thật ra hợp thành một thể gọi là the physical body, được dịch là thể hồng trần hay thể vật lý.