Ảo cảm — P4 (Maya 3, Thầy MDR bình giảng về Ảo lực – 1)

Thầy Hiệu trưởng Trường Nội Môn Morya Federation, Michael D. Robbins (MDR), đã thực hiện một loạt các webinar bình giảng quyển sách Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới theo hình thức trực tuyến, đó là những tư liệu học tập vô giá đối với học viên của Trường.

Tiếp theo 2 bài về Ảo lực (Maya), chúng tôi dịch 2 webinar số 105 và 106 bình giảng các trang sách 84-86 của quyển Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới.

Ảo cảm — P3 (Maya 2- Kỹ Thuật Điềm Nhiên)

1.− Một cảm thức sơ khai về ảo lực phát sinh vào thời Lemuria, nhưng không có ảo cảm và ảo tưởng thực sự.
2.− Ảo cảm phát sinh vào đầu thời Atlantis.
3.− Ảo tưởng phát sinh trong số những người tiến hóa vào cuối thời Atlantis và sẽ là một nhân tố kiểm soát trong giống dân Arya của chúng ta.
4.− Kẻ Chận Ngõ đạt đến uy lực đầy đủ vào cuối giống dân Arya này, và trong các kiếp sống của mọi điểm đạo đồ trước khi được điểm đạo lần thứ ba.

Ảo cảm – P2 – Maya (Ảo lực 1)

Qua bài đầu tiên, có lẽ chúng ta chưa thể hình dung thế nào là một ảo cảm, một ảo tưởng, một maya hay ảo lực. Tất cả đều là ba khía cạnh của sự nhận thức lệch lạc thực tại, không thấy sự vật “đúng như nó là”, tuy nhiên đối với hạ trí, cái trí “phân biện”, thích “chẻ sợi tóc làm ba”, Ngài phân biệt ba dạng khác nhau của sự “Biến dạng” trong sự nhận thức thực tại, tương ứng với ba cõi giới của phàm ngã—cõi trần (dĩ thái-vật lý), cõi cảm dục, cõi hạ trí.

Loạt bài về Ảo cảm (Glamour) – Phần 1 – Tổng quan

Ảo cảm (Glamour) là môn học được giảng dạy trong chương trình cao cấp Quest Universal của Trường Morya Federation, được giảng dạy lần lượt trong ba năm I, II, III của trường, đi kèm đó là chương trình tham thiền Technique of the Light (Kỹ Thuật Ánh sáng) để xua tan ảo cảm trong đời sống cá nhân và trong đời sống nhân loại.